USTERKI INSTALACJI

Wszelkie awarie, które powstają poza godzinami pracy konserwatorów przydzielonych do danych obiektów, usuwane są przez kilkuosobowe grupy interwencyjne, które dostępne są 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok.

POGOTOWIE AWARYJNE

Wspólnoty mieszkaniowe, osiedla, nieruchomości komercyjne... nigdy nie wiadomo co może się wydarzyć... Pod pojęciem usterka rozumiemy niesprawność techniczną nieruchomości, jej części bądź urządzeń stanowiących jej wyposażenie, części składowej nie skutkującej zagrożeniem dla życia i mienia osób przebywających na terenie tej nieruchomości oraz w znaczący sposób nie utrudniającą lub uniemożliwiającą użytkowanie nieruchomości.

Natomiast za awarię rozumiemy zaistniałą nagle usterkę powodującą zagrożenie dla życia i mienia bądź też w znaczący sposób utrudniającą lub uniemożliwiającą użytkowanie nieruchomości.

INFORMACJE

Dokładne przekazywanie informacji

Przekazywanie informacji jest bardzo istotne, im dokładniej i spokojniej uzyskamy dane na temat powstałej usterki tym szybciej będziemy wiedzieć jak przystąpić do naprawy i ustalić najszybszy termin pomocy Państwu.

Lista numerów alarmowych:

SZYBKA POMOC!

Postępowania w przypadku usuwania awarii przez konserwatora w częściach wspólnych nieruchomości odbywa się w następujący sposób:

• o powstałej awarii powiadamiany jest konserwator przez zarządcę danej nieruchomości, ochronę, lub bezpośrednio przez mieszkańca nieruchomości

• po zgłoszeniu konserwator ma obowiązek przystąpić do usuwania awarii w przeciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych awarii na miejsce przybywa grupa pogotowia awaryjnego

• konserwator ma obowiązek zabezpieczyć miejsce awarii przed powiększeniem oraz usunąć

• usunięcie awarii musi być potwierdzone czytelnym podpisem zarządcy / administratora / właściciela / najemcy lokalu na kontrolce pracy konserwatora lub też w osobnym protokole

• w przypadku kiedy awaria nie może być usunięta w terminie 2 godzin od zgłoszenia konserwator jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie zarządcę nieruchomości podając przybliżony termin jej usunięcia

• jeżeli awaria powstała poza godzinami pracy i nie może być usunięta w czasie podanym wyżej konserwator zobowiązany jest umieścić informację w miejscu widocznym dla mieszkańców z przybliżonym terminem jej usunięcia

• wszystkie ewentualne szkody powstałe w wyniku awarii są niezwłocznie zgłaszane ubezpieczycielowi budynku wraz z dokumentacja zdjęciową

  • Konserwacje nieruchomości
  • Instalacje grzewcze
  • Kompleksowa obsługa
  • Przeglądy techniczne
  • Usługi specjalistyczne